Italian Federation of Biological Societies

Federazione Italiana Società Biologiche

Kilka badań wykazało, że poziomy N-tlenku trimetyloaminy (TMAO) w osoczu i moczu są wiarygodnym wskaźnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Dieta z pewnością ma duży wpływ na poziom TMAO, ale nadal nie ma pewności, która dieta najskuteczniej zmniejsza ten czynnik ryzyka. PubMed, Web of Science i Scopus przeszukiwano w poszukiwaniu badań opublikowanych do 1 lipca 2021 r. przy użyciu określonych słów kluczowych.
Ogółem oceniono 447 badań, z których wykluczono prace dotyczące poszczególnych produktów spożywczych lub suplementów lub przeprowadzonych na dzieciach, in vitro lub na modelach zwierzęcych. W przeglądzie uwzględniono dwadzieścia pięć badań. Trzy badania wykazały, że ograniczenie kalorii i (trzewna) utrata masy ciała poprawiają poziom TMAO. Sześć z ośmiu badań wykazało korzystny wpływ dieta roślinnych na stężenie TMAO w osoczu lub moczu. Większość badań wykazała, że ​​​​dieta bogata w białko, zwłaszcza pochodzenia zwierzęcego, taka jak dieta bogata w ryby lub czerwone mięso, ma negatywny wpływ na poziom TMAO.
Większość badań, które oceniały związek między dietą a stężeniem TMAO w osoczu lub moczu, wydaje się wskazywać, że diety roślinne (śródziemnomorska, wegetariańska i wegańska) są skuteczne w poprawie poziomu TMAO, podczas gdy diety zwierzęce wydają się mieć odwrotny skutek. Potrzebne są dalsze długoterminowe badania, aby ocenić, czy diety wegetariańskie lub wegańskie są bardziej skuteczne niż dieta śródziemnomorska w obniżaniu poziomu TMAO.

N-tlenek trimetyloaminy (TMAO) w zdrowiu człowieka

Questo è il motivo per cui è stato utilizzato il nome di N-tlenkiem trimetyloaminy (TMAO) e il tema è stato scritto in modo divertente e popolare. TMAO to związek o niskiej masie cząsteczkowej należący do klasy tlenków amin. Powstaje w procesie utleniania trimetyloaminy (TMA) przez wątrobowe monooksygenazy fallinowe (FMO1 e FMO3). TMAO powstaje głównie z substratów odżywczych pochodzących z metabolizmu  fosfatydylocholiny/choliny, karnityny, betainy, dimetyloglicyny i ergotioneiny przez mikroflorę jelitową okrężnicy. Na jego poziom wpływa wiele czynników, min. wiek, płeć, dieta, skład mikroflory jelitowej, czynność nerek, a także aktywność monooksygenazy wątrobowej difetti.
Wiele badań wskazuje na pozytywny związek między poziomem stężenia TMAO a rozwojem różnych chorób, takich jak choroby układu  krążenia i zaburzenia sercowo-naczyniowe, w tym miażdżyca, nadciśnienie, udar niedokrwienny, migotanie przedsionków, niewydolność serca, ostry zawał mięśnia sercowego, przewlekła choroba nerek, a także cukrzyca, zespół metaboliczny, nowotwory (żołądka, okrężnicy), a także zaburzenia neurologiczne. W niniejszym przeglądzie podsumowaliśmy aktualną wiedzę na temat wpływu TMAO na zdrowie człowieka, związku między TMAO a mikrobiotą jelitową, roli TMAO w różnych chorobach oraz aktualnych technik analitycznych stosowanych w oznaczaniu TMAO w płynach ustrojowych.

Trimetyloamina   –  N  –  tlenek   indukuje reakcje osteogenne w   ludzkich   komórkach śródmiąższowych zastawki aortalnej in vitro i zaostrza uszkodzenia zastawki aortalnej u myszy

Ostatnie badania wykazały, że pochodzący z choliny metabolit N-tlenek trimetyloaminy (TMAO) scherzo biomarkerem, który promuje choroby sercowo-naczyniowe poprzez wywoływanie stanu zapalnego i stresu. Reakcje zapalne e stres są zaangażowane w progresję zwapnionej choroby zastawki aortalnej (CAVD). Tutaj zbadaliśmy, czy TMAO indukuje różnicowanie osteogenne komórek śródmiąższowych zastawki aortalnej (AVIC) poprzez szlaki retikulum endoplazmatycznego (ER) e mitochondrialnego stresu in vitro e in vivo.
Poziomy TMAO w osoczu były wyższe u pacjentów z CAVD (n = 69) niż u ludzi bez CAVD (n = 263), co zbadano metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas. Western blot e sondy barwiące wykazały, że TMAO indukował odpowiedź osteogenną w ludzkich AVIC. Ponadto TMAO promował stres ER, stres mitochondrialny i  aktywację NF-κB in vitro. Warto zauważyć, że efekty pośredniczone przez TMAO zostały odwrócone przez zastosowanie stresu ER, stresu mitochondrialnego oraz inibitoriów aktywacji NF-κB e siRNA. Myszy, którym podawano cholinę w diecie wysokotłuszczowej, znacznie zwiększyły poziomy TMAO i grubość zastawki aortalnej  , które zostały zredukowane przez leczenie 3,3-dimetylo-1-butanolem (DMB, inibitoriem tworzenia trimetyloaminy).
Pochodzący z choliny TMAO promuje różnicowanie osteogenne poprzez ER e szlaki stresu mitochondrialnego in vitro oraz uszkodzenia zastawki aortalnej in vivo.
N-tlenek trimetyloaminy (TMAO), metabolit wytwarzany przez mikrobiotę jelitową, jest związany z chorobami sercowo-naczyniowymi. Tutaj pokazujemy, że pacjenci z uwapnioną chorobą zastawki aortalnej (CAVD) mają podwyższone poziomy krążącego TMAO. TMAO indukuje odpowiedzi osteogenne w ludzkich komórkach śródmiąższowych zastawki aortalnej poprzez stres retikulum endoplazmatycznego-mitochondrialnego in vitro e zaostrza uszkodzenia zastawki aortalnej u myszy. Może to dostarczyć wskazówek dotyczących patogenezy CAVD i atrakcyjnych potencjalnych celów w zapobieganiu, diagnozowaniu i leczeniu tej choroby.
Human Trimethylamine-N-oxide
Human Trimethylamine-N-oxide

Tlenek  trimetyloaminy  –  N  – jest obecny w płynie pęcherzykowym  człowieka   i jest negatywnym predyktorem jakości zarodka.

Czy poziomy N-tlenku trimetyloamine (TMAO) w ludzkim płynie pęcherzykowym (FF) są powiązane z wynikami IVF? Wyższe poziomy TMAO są negatywnym predyktorem zapłodnienia oocytów i jakości zarodka. TMAO jest produktem metabolicznym choliny i l-karnityny zawartej w diecie wytwarzane przez kolejne modyfikacje enzymatyczne przez mikrobiotę jelitową i hepatocyty. TMAO promuje szlaki stresu zapalnego i oksydacyjnego i został scharakteryzowany jako przyczynowy biomarker rozwoju choroby kardiometabolicznej. W niniejszym badaniu przekrojowym próbki (FF e osocze) z 431 zmodyfikowanych cykli naturalnego cyklu (MNC)-IVF od 132 pacjentów zostały zebrane prospektywnie od października 2014 r. fare marca 2018 r. w jednym akademickim ośrodku medycznym.
 • TMAO i jego prekursory (cholina, l-karnityna i gamma-butyrobetaina) zostały zmierzone za pomocą ultrawysokosprawnej chromatografii cieczowej/spektrometrii masowej w (i) dopasowanych FF i osoczu z 63 cykli MNC-IVF, w celu porównania  poziomów metabolitóciw i (ma masowej) ii) FF z 232 cykli MNC-IVF, w których podczas nakłucia pęcherzyka pobrano tylko jeden oocyt.
 • Związek między poziomami metabolitów e zapłodnieniem oocytów, procentem fragmentacji zarodków, jakością zarodków e występowaniem ciąży analizowano za pomocą wielopoziomowych uogólnionych równań estymującyowanich z dostocychatery dostosage. Poziom choliny dił wyższy w FF w porównaniu z dopasowanym osoczem (P < 0,001). Odwrotnie, poziomy TMAO i gamma-butyrobetainy były niższe w FF w porównaniu z osoczem (odpowiednio P = 0,001 i P = 0,075).
 • W przypadku wszystkich metabolitów istniała pozytywna korelacja między FF e poziomami w osoczu. Wreszcie, poziomy TMAO i jego pochodzącej z jelit prekursora gamma-butyrobetainy były niższe w  FF z oocytów, które przeszły normalne zapłodnienie (TMAO: iloraz szans [OR] 0,66 [0,49-0,90], P = 0,008 na w o 1,0 μmol/l; gamma-butyrobetaina:  OR 0,77 [0,60-1,00], P = 0,047 na wzrost o 0,1-μmol/L) i rozwinęła się w zarodki najwyższej jakości (TMAO: OPPURE 0,56 [0,42-0,76], P < 0,001 na 1,0-μmol/L gamma-butirrobetaina: OPPURE 0,79 [0,62-1,00], P = 0,050 na wzrost o 0 ,1 μmol/l) niż w przypadku FF z oocytów o nieoptymalnym rozwoju.
 • W tej analizie nie określono ilościowo indywidualnego wkładu diety, bakterii jelitowych i wątroby do puli metabolitów. Uzasadnione są dalsze badania dotyczące udziału diety i wpływu bakterii jelitowych na FF TMAO. Ponieważ TMAO integruje dietę, mikrobiotę e konfigurację genetyczną osoby,  nasze wyniki wskazują na potencjalne ważne implikacje kliniczne dla jego zastosowania jako biomarkera w interwencjach dotyczących stylu życia w celu poprawy płodności.
 • Na ten projekt nie otrzymano żadnego zewnętrznego finansowania. Wydział Położnictwa i Ginekologii Uniwersyteckiego Centrum Medycznego Groningen otrzymał nieograniczony grant edukacyjny firmy Ferring Pharmaceutical BV, Holandia. Autorzy nie mają innych konfliktów interesów.Niderlandzki rejestr procesowy o numerze NTR4409.

Trimethylamine N-oxide, 98%

T1032-025 GenDepot 25g 295.2 EUR

Trimethylamine N-oxide, 98%

T1032-100 GenDepot 100g 378 EUR

Human Thrombospondin-1 (THBS1)

1-CSB-RP073494h(N) Cusabio
 • 456.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1570.80 EUR
 • 672.00 EUR
 • 1047.60 EUR
 • 314.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Human Histone deacetylase 7 (HDAC7)

1-CSB-RP178994h(N) Cusabio
 • 456.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1570.80 EUR
 • 672.00 EUR
 • 1047.60 EUR
 • 314.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Human Transcription termination factor 1 (TTF1)

1-CSB-RP116774h(N) Cusabio
 • 456.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1570.80 EUR
 • 672.00 EUR
 • 1047.60 EUR
 • 314.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Human Telomerase protein component 1 (TEP1)

1-CSB-RP180494h(N) Cusabio
 • 456.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1570.80 EUR
 • 672.00 EUR
 • 1047.60 EUR
 • 314.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Human Nuclear pore membrane glycoprotein 210 (NUP210)

1-CSB-EP016195HU(N) Cusabio
 • 456.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1570.80 EUR
 • 672.00 EUR
 • 1047.60 EUR
 • 314.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Human Breast cancer type 1 susceptibility protein (BRCA1)

1-CSB-RP096594h(N) Cusabio
 • 456.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1570.80 EUR
 • 672.00 EUR
 • 1047.60 EUR
 • 314.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Human Lipopolysaccharide-responsive and beige-like anchor protein (LRBA)

1-CSB-EP013070HU(N) Cusabio
 • 456.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1570.80 EUR
 • 672.00 EUR
 • 1047.60 EUR
 • 314.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Human Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E01T0881-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E01T0881-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E01T0881-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Helicobacter pylori Vacuolating cytotoxin autotransporter (vacA)

1-CSB-RP143774Ba(N) Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Rat Vesicle-fusing ATPase (Nsf)

1-CSB-RP154574r(N) Cusabio
 • 606.00 EUR
 • 318.00 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 919.20 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 402.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Saccharomyces cerevisiae Trehalose-phosphatase (TPS2)

1-CSB-RP165694Ye(N) Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Saccharomyces cerevisiae Neutral trehalase (NTH1)

1-CSB-RP181594Ye(N) Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Saccharomyces cerevisiae Acyl-CoA-binding protein (ACB1)

1-CSB-YP006519SVG(N) Cusabio
 • 814.80 EUR
 • 402.00 EUR
 • 2606.40 EUR
 • 1261.20 EUR
 • 1730.40 EUR
 • 522.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Human Trimethylamine-N-oxide reductase,TMAO ELISA Kit

YLA4315HU-48T Shanghai YL Biotech 48T 435 EUR

Human Trimethylamine-N-oxide reductase,TMAO ELISA Kit

YLA4315HU-96T Shanghai YL Biotech 96T 562.5 EUR

Rabbit Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E04T0881-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E04T0881-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rabbit Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E04T0881-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Mouse Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E03T0881-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E03T0881-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E03T0881-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Goat Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E06T0881-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Goat Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E06T0881-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Goat Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E06T0881-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Dog Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E08T0881-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Dog Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E08T0881-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Dog Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E08T0881-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Pig Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E07T0881-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Pig Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E07T0881-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Pig Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E07T0881-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rat Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E02T0881-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rat Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E02T0881-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rat Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E02T0881-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Monkey Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E09T0881-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Monkey Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E09T0881-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Monkey Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E09T0881-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Guinea pig Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E05T0881-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Guinea pig Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E05T0881-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Guinea pig Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E05T0881-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rat Trimethylamine-N-oxide reductase,TMAO ELISA Kit

YLA1606RA-48T Shanghai YL Biotech 48T 465 EUR

Rat Trimethylamine-N-oxide reductase,TMAO ELISA Kit

YLA1606RA-96T Shanghai YL Biotech 96T 600 EUR

Trimethylamine

S-3716 Scientific Laboratory Supplies 1ML 51.3 EUR

VOC Trimethylamine Neat

REVOC187N Scientific Laboratory Supplies 10MG 37.62 EUR

N,N-Dimethyldecylamine N-oxide

GL4652-5G Glentham Life Sciences 5 g 495.6 EUR

Clozapine N-oxide

20-abx076848 Abbexa
 • 727.20 EUR
 • 326.40 EUR
 • 25 mg
 • 5 mg

Usaramine N-oxide

HY-N6827 MedChemExpress 1mg 291.6 EUR

Monocrotaline N-Oxide

HY-N6828 MedChemExpress 1mg 183.6 EUR

Acetylseneciphylline N-oxide

HY-N6848 MedChemExpress 1mg 454.8 EUR

Clozapine (N-oxide)

HY-17366 MedChemExpress 100mg 985.2 EUR

Roflumilast N-oxide

HY-100639 MedChemExpress 50mg 542.4 EUR

Nicotinamide N-oxide

HY-101407 MedChemExpress 10mM/1mL 151.2 EUR

Senecionine-N-Oxide

TBW00153 ChemNorm 10mg 990 EUR

Galanthamine N-Oxide

TBW01413 ChemNorm unit Ask for price

Usaramine N-oxide

TBW01527 ChemNorm unit Ask for price

Seneciphyllinine N-oxide

TBW01530 ChemNorm unit Ask for price

Isobrucine N-oxide

TBZ0485 ChemNorm unit Ask for price

Isostrychnine-N-oxide

TBZ0508 ChemNorm unit Ask for price

Seneciphylline N-oxide

TBZ2283 ChemNorm unit Ask for price

Clozapine N-oxide

B1925-25 Biovision each 777.6 EUR

Clozapine N-oxide

B1925-5 Biovision each 248.4 EUR

Erythromycin A N-oxide

E054-25MG TOKU-E 25 mg 429.6 EUR

Erythromycin A N-oxide

E054-5MG TOKU-E 5 mg 148.8 EUR

Clozapine N-oxide(CNO)

A3317-10 ApexBio 10 mg 192 EUR

Clozapine N-oxide(CNO)

A3317-25 ApexBio 25 mg 356.4 EUR

Clozapine N-oxide(CNO)

A3317-5 ApexBio 5 mg 146.4 EUR

Clozapine N-oxide(CNO)

A3317-5.1 ApexBio 10 mM (in 1mL DMSO) 151.2 EUR

Clozapine N-oxide(CNO)

A3317-50 ApexBio 50 mg 583.2 EUR

3-Hydroxypyridine-N-oxide

20-abx180440 Abbexa
 • 460.80 EUR
 • 610.80 EUR
 • 309.60 EUR
 • 25 g
 • 50 g
 • 5 g

4-Picoline N-oxide

20-abx180565 Abbexa
 • 393.60 EUR
 • 260.40 EUR
 • 895.20 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100 g
 • 25 g
 • 500 g
 • 5 g

2-Chloropyridine N-oxide

20-abx183177 Abbexa
 • 693.60 EUR
 • 326.40 EUR
 • 25 g
 • 5 g

2,3-Dimethylpyridine-n-oxide

20-abx186180 Abbexa
 • 760.80 EUR
 • 427.20 EUR
 • 276.00 EUR
 • 100 g
 • 25 g
 • 5 g

Quinoline-N-oxide hydrate

20-abx186555 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 260.40 EUR
 • 25 g
 • 5 g

Oxymatrine(Matrine N-oxide)

E1KS2338 EnoGene 50mg 296.4 EUR

Nicotinic acid N-oxide

HY-B1061 MedChemExpress 500mg 129.6 EUR

Scopolamine N-oxide hydrobromide

HY-B2146 MedChemExpress 100mg 157.2 EUR

Netupitant N-oxide D6

HY-G0011S MedChemExpress 10mg 3630 EUR

Nicotine 1'-N-oxide

TBP04407 ChemNorm unit Ask for price

Isotrilobine-N-2-oxide

TBZ0509 ChemNorm unit Ask for price

4'-Acetyllasiocarpine-N-oxide

TBZ30041 ChemNorm unit Ask for price

3-HYDROXYPYRIDINE-N-OXIDE

708006 Survival Technologies each Ask for price

4‐METHYLMORPHOLINE N‐OXIDE

713005 Survival Technologies each Ask for price

2-HYDROXYPYRIDINE N-OXIDE

508006 Survival Technologies each Ask for price

2,2'-Dithiobis(pyridine-N-oxide)

20-abx182952 Abbexa
 • 260.40 EUR
 • 1028.40 EUR
 • 410.40 EUR
 • 1 g
 • 25 g
 • 5 g

4-(Benzyloxy)Pyridine N-Oxide

abx188410-100g Abbexa 100 g 760.8 EUR

Netupitant metabolite Netupitant N-oxide

HY-G0011 MedChemExpress 10mg 2456.4 EUR

N-Acetylglucosamine

NAG15-N Alpha Diagnostics 1 g 343.2 EUR

2-Mercaptopyridine-N-oxide, sodium salt

20-abx180003 Abbexa
 • 292.80 EUR
 • 243.60 EUR
 • 477.60 EUR
 • 100 g
 • 25 g
 • 500 g

2-Bromo-4-Nitropyridine N-Oxide

20-abx181726 Abbexa
 • 309.60 EUR
 • 2047.20 EUR
 • 661.20 EUR
 • 1 g
 • 25 g
 • 5 g

2,3-Dimethyl-4-Nitropyridine N-Oxide

20-abx182967 Abbexa
 • 343.20 EUR
 • 260.40 EUR
 • 100 g
 • 25 g

3-Fluoro-4-nitropyridine N-oxide

20-abx183406 Abbexa
 • 760.80 EUR
 • 2397.60 EUR
 • 10 g
 • 50 g

5,5-Dimethyl-1-Pyrroline N-Oxide

abx188512-1g Abbexa 1 g 477.6 EUR

Clozapine N-oxide (Activator of DREADDs)

SIH-570-25MG Stressmarq 25 mg 474 EUR

Clozapine N-oxide (Activator of DREADDs)

SIH-570-5MG Stressmarq 5 mg 178.8 EUR

Human Dimethylaniline monooxygenase [N- oxide- forming] 2, FMO2

ELI-48457h Lifescience Market 96 Tests 988.8 EUR

Recombinant 2019-nCoV N protein

N-127V Creative BioMart 100ug 1932 EUR

VOC Std Trimethylamine 100ug/mL in MeOH

REVOC187 Scientific Laboratory Supplies 1ML 52.44 EUR

N-AcetyIneuraminic Acid, Sialic acid; NANA; Neu5Ac

SLA15-N Alpha Diagnostics 5 mg 196.8 EUR

Dimethylphosphine oxide

20-abx180723 Abbexa
 • 1462.80 EUR
 • 460.80 EUR
 • 1028.40 EUR
 • 10 g
 • 1 g
 • 5 g

Cuprous oxide

20-abx182403 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 343.20 EUR
 • 1 kg
 • 500 g

Trimorpholinophosphine oxide

20-abx184462 Abbexa
 • 444.00 EUR
 • 276.00 EUR
 • 100 g
 • 25 g

Lithium oxide

abx184716-25g Abbexa 25 g 243.6 EUR

Dibutyltin oxide

20-abx185391 Abbexa
 • 243.60 EUR
 • 326.40 EUR
 • 100 g
 • 500 g

Fenbutatin Oxide

abx188715-5g Abbexa 5 g 510 EUR

Calcium oxide

abx186405-500g Abbexa 500 g 427.2 EUR

Ferric oxide

20-abx186447 Abbexa
 • 895.20 EUR
 • 460.80 EUR
 • 2832.00 EUR
 • 100 g
 • 25 g
 • 500 g

Strontium Oxide

abx186564-500g Abbexa 500 g 309.6 EUR

Albendazole Oxide

B1880-5.1 ApexBio 10 mM (in 1mL DMSO) 129.6 EUR

Albendazole Oxide

B1880-50 ApexBio 50 mg 153.6 EUR

Albendazole Oxide

B1880-S ApexBio Evaluation Sample 97.2 EUR

Magnesium oxide

GK6094-1KG Glentham Life Sciences 1 kg 112.8 EUR

Magnesium oxide

GK6094-5KG Glentham Life Sciences 5 kg 274.8 EUR

Triphenylphosphine oxide

GK8650-100G Glentham Life Sciences 100 g 80.4 EUR

Triphenylphosphine oxide

GK8650-250G Glentham Life Sciences 250 g 122.4 EUR

Triphenylphosphine oxide

GK8650-25G Glentham Life Sciences 25 g 52.8 EUR

Caryophyllene oxide

HY-N3544 MedChemExpress 100mg 129.6 EUR

Trioctylphosphine oxide

GX0729-100G Glentham Life Sciences 100 g 122.4 EUR

Trioctylphosphine oxide

GX0729-10G Glentham Life Sciences 10 g 52.8 EUR

Trioctylphosphine oxide

GX0729-25G Glentham Life Sciences 25 g 64.8 EUR

Calcium oxide

GX1175-1KG Glentham Life Sciences 1 kg 108 EUR

Calcium oxide

GX1175-500G Glentham Life Sciences 500 g 76.8 EUR

Calcium oxide

GX1175-5KG Glentham Life Sciences 5 kg 284.4 EUR

Caryophyllene oxide

TB00015 ChemNorm 100mg 375.6 EUR

Sophoridine oxide

TBZ2733 ChemNorm 20mg Ask for price

Ethylene Oxide

S-1960 Scientific Laboratory Supplies 1ML 64.98 EUR

Mesityl Oxide

S-2368 Scientific Laboratory Supplies 1ML 87.78 EUR

Propylene oxide

S-3214 Scientific Laboratory Supplies 1ML 37.62 EUR

Human Dimethylaniline monooxygenase [N oxide forming] 1(FMO1) ELISA kit

E01D0299-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human Dimethylaniline monooxygenase [N oxide forming] 1(FMO1) ELISA kit

E01D0299-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human Dimethylaniline monooxygenase [N oxide forming] 1(FMO1) ELISA kit

E01D0299-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Dimethylaniline Monooxygenase [N-Oxide-Forming] 3 (FMO3) Antibody

20-abx001558 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 710.40 EUR
 • 218.40 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Dimethylaniline Monooxygenase [N-Oxide-Forming] 3 (FMO3) Antibody

abx033052-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Dimethylaniline Monooxygenase [N-Oxide-Forming] 3 (FMO3) Antibody

abx033052-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Dimethylaniline Monooxygenase [N-Oxide-Forming] 4 (FMO4) Antibody

abx036142-100ug Abbexa 100 ug 469.2 EUR

4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine N-oxide

20-abx180521 Abbexa
 • 678.00 EUR
 • 360.00 EUR
 • 25 g
 • 5 g

Dimethylaniline Monooxygenase [N-Oxide-Forming] 3 (FMO3) Antibody

20-abx225177 Abbexa
 • 444.00 EUR
 • 727.20 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 50 ul

Dimethylaniline Monooxygenase [N-Oxide-Forming] 4 (FMO4) Antibody

20-abx301932 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Mouse Dimethylaniline monooxygenase [N- oxide- forming] 2, Fmo2

ELI-47452m Lifescience Market 96 Tests 1038 EUR

Rabbit Dimethylaniline monooxygenase [N- oxide- forming] 3, FMO3

ELI-47453Ra Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Rabbit Dimethylaniline monooxygenase [N- oxide- forming] 5, FMO5

ELI-32534Ra Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Porcine Dimethylaniline monooxygenase [N- oxide- forming] 1, FMO

ELI-32863p Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Rabbit Dimethylaniline monooxygenase [N- oxide- forming] 4, FMO4

ELI-38338Ra Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Rabbit Dimethylaniline monooxygenase [N- oxide- forming] 1, FMO1

ELI-27547Ra Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

N-Ras Activation Assay

STA-400-N Cell Biolabs 20 assays 908.4 EUR

Dimethylaniline Monooxygenase [N-Oxide-Forming] 4 (FMO4) Antibody (HRP)

20-abx303878 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Dimethylaniline Monooxygenase [N-Oxide-Forming] 4 (FMO4) Antibody (FITC)

20-abx303879 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Dimethylaniline Monooxygenase [N-Oxide-Forming] 4 (FMO4) Antibody (Biotin)

20-abx303880 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Rat Dimethylaniline monooxygenase [N- oxide- forming] 2, Fmo2 EL

ELI-20817r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

N-[(RS)-1-Carboxy-3-phenyl-propyl]-Ala-Ala-Phe-4-Abz-OH

N-1985.0001 Bachem 1.0mg 224.4 EUR

N-[(RS)-1-Carboxy-3-phenyl-propyl]-Ala-Ala-Phe-4-Abz-OH

N-1985.0005 Bachem 5.0mg 792 EUR

(R)-(+)-Propylene oxide

20-abx184512 Abbexa
 • 594.00 EUR
 • 326.40 EUR
 • 25 ml
 • 5 ml

Bis(Tributyltin) Oxide

20-abx185363 Abbexa
 • 243.60 EUR
 • 493.20 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 g
 • 1 kg
 • 500 g

Cobalt(Ii) Oxide

abx188657-25g Abbexa 25 g 376.8 EUR

Potassium Iron Oxide

abx188854-100g Abbexa 100 g 444 EUR

isa nitrogen oxide

ISA52 Consort ea 109.2 EUR

Zinc oxide, 99%

GK2332-1KG Glentham Life Sciences 1 kg 62.4 EUR

Zinc oxide, 99%

GK2332-5KG Glentham Life Sciences 5 kg 127.2 EUR

Iron(III) oxide

GK6075-1KG Glentham Life Sciences 1 kg 112.8 EUR

Iron(III) oxide

GK6075-250G Glentham Life Sciences 250 g 64.8 EUR

Bismuth(III) oxide

GK8852-100G Glentham Life Sciences 100 g 67.2 EUR

Bismuth(III) oxide

GK8852-1KG Glentham Life Sciences 1 kg 189.6 EUR

Bismuth(III) oxide

GK8852-250G Glentham Life Sciences 250 g 88.8 EUR

Bismuth(III) oxide

GK8852-500G Glentham Life Sciences 500 g 122.4 EUR

Bismuth oxide, 99.9%

GX3472-100G Glentham Life Sciences 100 g 460.8 EUR

Trimethoprim 3-oxide

HY-100645 MedChemExpress 5mg 404.4 EUR

Bisabolol Oxide A

TBZ2183 ChemNorm 25mg Ask for price

Human Total Nitric Oxide ELISA kit

E01N0041-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human Total Nitric Oxide ELISA kit

E01N0041-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human Total Nitric Oxide ELISA kit

E01N0041-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human Nitric oxide synthase ELISA kit

E01N0092-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human Nitric oxide synthase ELISA kit

E01N0092-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human Nitric oxide synthase ELISA kit

E01N0092-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human nitric oxide,NO ELISA Kit

201-12-1511 SunredBio 96 tests 528 EUR

Recombinant human Nitric oxide synthase, endothelial

P1271 FN Test 100ug Ask for price

Human nitric oxide(NO)ELISA Kit

GA-E1527HM-48T GenAsia Biotech 48T 346.8 EUR

Human nitric oxide(NO)ELISA Kit

GA-E1527HM-96T GenAsia Biotech 96T 559.2 EUR

Human Nitric Oxide Signaling Primer Library

HNOS-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human nitric oxide(NO)ELISA Kit

QY-E00533 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Human nitric oxide,NO ELISA Kit

YLA0822HU-48T Shanghai YL Biotech 48T 435 EUR

Human nitric oxide,NO ELISA Kit

YLA0822HU-96T Shanghai YL Biotech 96T 562.5 EUR

Systematyczne badanie związku   N  –  tlenku  trimetyloaminy    i L-karnityny z otyłością zarówno   u ludzi  , jak i gryzoni

Wcześniejsze badania sugerowały potencjalne związki N-tlenku trimetyloaminy (TMAO) e jego metabolicznego prekursora l-karnityny z otyłością. Istniejące dowody są jednak ograniczone i niespójne. W niniejszym badaniu przeprowadzamy przekrojową analizę związków poziomów tmao i l-karnityny wrowicy z pomiarami otyła U 1081, rozkik zetj yii ze di zergè. Oceniono również dietetyczny wpływ TMAO i l-karnityny na zapobieganie otyłości wywołanej dietą wysokotłuszczową zarówno u samców, jak e samic myszy.
Znaleźliśmy istotne powiązania między wyższymi poziomami l-karnityny w surowicy e otyłością (wyższym BMI, masy tkanki tłuszczowej i VT%) u kobiet, ale nie u mężczyzn po kontrolowaniu wielu czynników zakcył. Poziomy TMAO w surowicy były dodatnio związane z wiekiem, ale nie z otyłością zarówno u mężczyzn, jak iu kobiet. Dieta TMAO nie miała wpływu na gromadzenie tłuszczu u myszy karmionych dietą wysokotłuszczową. Jednak suplementacja l-karnityną zapobiegała otyłości wywołanej dietą wysokotłuszczową zarówno u samców, jak e samic myszy poprzez zwiększenie lipolizy e zmniejszenie lipogenezy w białej tkance tłuszczowej. Niniejsze badanie dostarcza dalszych dowodów na związek między TMAO, l-karnityną i otyłością.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.